Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ¹ÜwUÀw: ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À

2019, Vol. 5 Issue 1, Part B
¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ¹ÜwUÀw: ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): gÉÃSÁ PÉ. eÁzÀªï, ªÉÄÃWÀ Dgï, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ. PÉ. ¨sÁUÀå
Abstract: F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ ªÀÄAqÀå£ÀUÀgÀzÀ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ. F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀgÀDgÉÆÃUÀå, DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¹ÜwUÀw ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀzÀ°èPÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ 50 ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄ߸ÀgÀ¼ÀAiÀiÁzÀÈaÒPÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄ̪ÀiÁr ¸ÀégÀavÀ ¥Àæ±ÁߪÀ½AiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀgÀ DgÉÆÃUÀå, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¹ÜwUÀwºÁUÀÆ CªÀgÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è PÀAqÀÄPÉÆArzÀÄÝ F ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä PÉ®ªÀÅ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀéZÀÑvÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ¼À DgÉÆÃUÀå¸À§°ÃPÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁµÀÖçzÀ C©üªÀÈ¢ÝUÉ PÁgÀtgÁzÀ EªÀgÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀåPÉÌ M¼ÀUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ F CzsÀåAiÀÄ£À ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ.
Pages: 93-96  |  727 Views  9 Downloads
How to cite this article:
gÉÃSÁ PÉ. eÁzÀªï, ªÉÄÃWÀ Dgï, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ. PÉ. ¨sÁUÀå. ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ¹ÜwUÀw: ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2019;5(1):93-96.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research