Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 4 Part B

2018, Vol. 4 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï
®QëöäèÁ¬Ä CA¨ÁzÁ¸À
Pages: 66-68  |  Viewed: 165  Downloaded: 42
India
2
fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ DyðPÀvÉ: ªÀÄjAiÀiÁ «Ä¸ïgÀ zÀȶÖPÉÆãÀ
qÁ. ¸ÀgÉÆÃeÁ ¸ÀAw
Pages: 69-73  |  Viewed: 156  Downloaded: 34
India
3
PÀ£ÀßqÀ £ÁrUÉ qÁ. ¥ÀA. ¥ÀÄlÖgÁd PÀ« UÀªÁ¬ÄUÀ¼ÀªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ
qÁ. J. J¯ï. zÉøÁ¬Ä
Pages: 74-76  |  Viewed: 127  Downloaded: 20
India
4
¥ÉæêÀiÁ¨sÀmï CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæeÉÕ
qÁ. ±ÉéÃvÁgÁtÂ. ºÉZï
Pages: 77-78  |  Viewed: 129  Downloaded: 20
India
5
d£À¥ÀzÀgÀ UÉÆAqÀgÀ gÁªÀiÁAiÀÄt
¸ËªÀÄå. PÉ. ¹
Pages: 79-81  |  Viewed: 150  Downloaded: 32
India
6
zÁæ«qÀ ¨sÁµÁ ¸Á»vÀåzÀ ªÀĺÀvÀé
¸ÀĵÁä ±ÀAPÀgï
Pages: 82-85  |  Viewed: 154  Downloaded: 52
India
7
ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ
Dhanyashree CM
Pages: 86-88  |  Viewed: 227  Downloaded: 110
India
8
¸ÀA«zsÁ£À ²°à qÁ.©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï
Lohit P
Pages: 89-90  |  Viewed: 146  Downloaded: 36
India
9
§¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ CAzÀÄ PÉÆAqÀ ¸ÀªÀiÁd
Lohit P
Pages: 91-92  |  Viewed: 157  Downloaded: 48
India
10
gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁPÀÆgÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ
²æà gÁd±ÉÃRgÀ ©gÁzÁgÀ ¨ÉÆãÁí¼À.
Pages: 93-95  |  Viewed: 156  Downloaded: 32
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research