Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

AiÀÄUÀn¥ÀÄgÀzÀ(¥ÀÄgÀ) zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

2018, Vol. 4 Issue 2, Part C
AiÀÄUÀn¥ÀÄgÀzÀ(¥ÀÄgÀ) zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
Author(s): dUÀ£ÁßxÀ ©. Dgï
Abstract: 
Pages: 139-142  |  209 Views  46 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
dUÀ£ÁßxÀ ©. Dgï. AiÀÄUÀn¥ÀÄgÀzÀ(¥ÀÄgÀ) zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. Int J Kannada Res 2018;4(2):139-142.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research