Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 2 Part C

2018, Vol. 4 Issue 2, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ
²æÃ. ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ
Pages: 117-120  |  Viewed: 185  Downloaded: 66
India
2
ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É.
Dr. Santoshkumar and S Kambar
Pages: 121-123  |  Viewed: 194  Downloaded: 47
India
3
¸ÉAlæ¯ï PÁ¯ÉÃdÄ PÀuÁðlPÀ ¸ÀAWÀ- ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀägÀuÉ
qÁ. ²ªÀ¥Àæ¸Ázï ªÉÊ. J¸ï
Pages: 124-131  |  Viewed: 164  Downloaded: 38
India
4
PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ gÁWÀªÀ£À°èvÀ¦à®èªÉ....?
¸ËªÀÄå PÉ. ¹
Pages: 132-134  |  Viewed: 176  Downloaded: 57
India
5
PÉÆÃgÀªÀAUÀ® UÁæªÀÄzÀ §ÆZÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ©üwÛ²®àUÀ¼ÀÄ
UËj. ©, qÁ. ¹. F. ¯ÉÆÃPÉñÀ
Pages: 135-138  |  Viewed: 155  Downloaded: 23
India
6
AiÀÄUÀn¥ÀÄgÀzÀ(¥ÀÄgÀ) zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
dUÀ£ÁßxÀ ©. Dgï
Pages: 139-142  |  Viewed: 174  Downloaded: 27
India
7
¨ÉæPïÖ PÀ«vÉUÀ¼À°è fêÀ¥ÀgÀzÀ¤
qÁ. gÁfÃªï £ÁAiÀÄÌ
Pages: 143-146  |  Viewed: 135  Downloaded: 28
India
8
Buchanan’s “journey’’: A cultural projection
Rashmi HM
Pages: 147-148  |  Viewed: 189  Downloaded: 63
India
9
ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ
CªÀÄÈvÁ gÀ²ä ¥sÉ£ÁðAr¸ï
Pages: 149-152  |  Viewed: 156  Downloaded: 42
India
10
PÀ£ÀßqÀ £ÁlPÀUÀ¼À ¥ÁæaãÀvÉ
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà Dgï
Pages: 153-157  |  Viewed: 186  Downloaded: 52
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research