Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 4 Part C

2017, Vol. 3 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÀȶ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ
¥Àæ«ÄüÀ. f, qÁ|| ¦. JA. UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Pages: 127-129  |  Viewed: 158  Downloaded: 30
India
2
PÀ£ÁðlPÀzÀ «ÃgÀ¥ÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æêÉʵÀÚªÀ ºÁUÀÆ «ÃgÀ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ: ªÀiË®å¥À®èl
ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್ ಲಲಿತಾಂಬ
Pages: 130-142  |  Viewed: 146  Downloaded: 24
India
3
ಸಮಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ
gÀªÉÄñÀ. ¹
Pages: 143-150  |  Viewed: 1231  Downloaded: 175
India
4
²æà ¹zÀÞgÁªÉÄñÀégÀgÀ 145 £Éà dAiÀÄAw GvÀìzÀ ¤«ÄvÀå ²æà PÉëÃvÀæ G¼À«AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14/01/2017 gÀAzÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ°è ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÉÆ£Àß°UÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ£À PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À AiÉÆÃUÀ
²æà ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ, gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «. «., qÁ. PÉ. Dgï. ¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Pages: 151-154  |  Viewed: 159  Downloaded: 33
India
5
¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á»vÀå(PÁªÀå)zÀ°è ªÉÊZÁjPÀ aAvÀ£
ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «
Pages: 155-159  |  Viewed: 163  Downloaded: 45
India
6
ºÁgÀߺÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ©üwÛ-²®àUÀ¼ÀÄ
PÉAqÀªÀÄä. PÉ
Pages: 160-162  |  Viewed: 109  Downloaded: 16
India
7
±ÀgÀtgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è D¸ÉAiÀÄ PÀÄjvÀ ¤®ÄªÀÅ
ªÉÄÃWÀgÁd JA. ªÁr
Pages: 163-165  |  Viewed: 152  Downloaded: 34
India
8
¯ËQPÀ ªÀÄvÀÄÛ f£ÁUÀªÀÄ
¥Àæ¨sÁPÀgÀ J¸ï PÀÄA¨ÁgÀ
Pages: 166-167  |  Viewed: 149  Downloaded: 53
India
9
eÁw ¥ÀzÀÝw
¥ÀæPÁ±À. ªÀÄ. ²ªÁ¥ÀÆgÀ, qÁ. UÀÄAqÀtÚ. ZÀ. PÀ®§ÄVð
Pages: 168-169  |  Viewed: 177  Downloaded: 66
India
10
PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀzÀ »jªÉÄ
«dAiÀĹAUï n. JA
Pages: 170-172  |  Viewed: 144  Downloaded: 32
India
11
ಅಲಕ್ಷಿತ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರ ಅನುಭಾವ/ಕಾಯಕನಿಷ್ಠೆ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ
Pages: 173-177  |  Viewed: 54  Downloaded: 24
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research