Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2017, Vol. 3 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÀȶ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ
¥Àæ«ÄüÀ. f, qÁ|| ¦. JA. UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Pages: 127-129  |  Viewed: 94  Downloaded: 18
India
2
PÀ£ÁðlPÀzÀ «ÃgÀ¥ÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æêÉʵÀÚªÀ ºÁUÀÆ «ÃgÀ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ: ªÀiË®å¥À®èl
ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್ ಲಲಿತಾಂಬ
Pages: 130-142  |  Viewed: 77  Downloaded: 9
India
3
ಸಮಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ
gÀªÉÄñÀ. ¹
Pages: 143-150  |  Viewed: 661  Downloaded: 36
India
4
²æà ¹zÀÞgÁªÉÄñÀégÀgÀ 145 £Éà dAiÀÄAw GvÀìzÀ ¤«ÄvÀå ²æà PÉëÃvÀæ G¼À«AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14/01/2017 gÀAzÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ°è ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÉÆ£Àß°UÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ£À PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À AiÉÆÃUÀ
²æà ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ, gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «. «., qÁ. PÉ. Dgï. ¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Pages: 151-154  |  Viewed: 106  Downloaded: 23
India
5
¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á»vÀå(PÁªÀå)zÀ°è ªÉÊZÁjPÀ aAvÀ£
ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «
Pages: 155-159  |  Viewed: 99  Downloaded: 27
India
6
ºÁgÀߺÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ©üwÛ-²®àUÀ¼ÀÄ
PÉAqÀªÀÄä. PÉ
Pages: 160-162  |  Viewed: 61  Downloaded: 5
India
7
±ÀgÀtgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è D¸ÉAiÀÄ PÀÄjvÀ ¤®ÄªÀÅ
ªÉÄÃWÀgÁd JA. ªÁr
Pages: 163-165  |  Viewed: 84  Downloaded: 14
India
8
¯ËQPÀ ªÀÄvÀÄÛ f£ÁUÀªÀÄ
¥Àæ¨sÁPÀgÀ J¸ï PÀÄA¨ÁgÀ
Pages: 166-167  |  Viewed: 76  Downloaded: 25
India
9
eÁw ¥ÀzÀÝw
¥ÀæPÁ±À. ªÀÄ. ²ªÁ¥ÀÆgÀ, qÁ. UÀÄAqÀtÚ. ZÀ. PÀ®§ÄVð
Pages: 168-169  |  Viewed: 117  Downloaded: 49
India
10
PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀzÀ »jªÉÄ
«dAiÀĹAUï n. JA
Pages: 170-172  |  Viewed: 87  Downloaded: 20
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research