Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 4 Part C

2017, Vol. 3 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÀȶ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ
¥Àæ«ÄüÀ. f, qÁ|| ¦. JA. UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Pages: 127-129  |  Viewed: 211  Downloaded: 55
India
2
PÀ£ÁðlPÀzÀ «ÃgÀ¥ÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æêÉʵÀÚªÀ ºÁUÀÆ «ÃgÀ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ: ªÀiË®å¥À®èl
ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್ ಲಲಿತಾಂಬ
Pages: 130-142  |  Viewed: 191  Downloaded: 43
India
3
ಸಮಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ
gÀªÉÄñÀ. ¹
Pages: 143-150  |  Viewed: 1552  Downloaded: 351
India
4
²æà ¹zÀÞgÁªÉÄñÀégÀgÀ 145 £Éà dAiÀÄAw GvÀìzÀ ¤«ÄvÀå ²æà PÉëÃvÀæ G¼À«AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14/01/2017 gÀAzÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ°è ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÉÆ£Àß°UÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ£À PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À AiÉÆÃUÀ
²æà ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ, gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «. «., qÁ. PÉ. Dgï. ¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Pages: 151-154  |  Viewed: 200  Downloaded: 53
India
5
¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á»vÀå(PÁªÀå)zÀ°è ªÉÊZÁjPÀ aAvÀ£
ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «
Pages: 155-159  |  Viewed: 211  Downloaded: 71
India
6
ºÁgÀߺÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ©üwÛ-²®àUÀ¼ÀÄ
PÉAqÀªÀÄä. PÉ
Pages: 160-162  |  Viewed: 148  Downloaded: 33
India
7
±ÀgÀtgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è D¸ÉAiÀÄ PÀÄjvÀ ¤®ÄªÀÅ
ªÉÄÃWÀgÁd JA. ªÁr
Pages: 163-165  |  Viewed: 201  Downloaded: 58
India
8
¯ËQPÀ ªÀÄvÀÄÛ f£ÁUÀªÀÄ
¥Àæ¨sÁPÀgÀ J¸ï PÀÄA¨ÁgÀ
Pages: 166-167  |  Viewed: 191  Downloaded: 74
India
9
eÁw ¥ÀzÀÝw
¥ÀæPÁ±À. ªÀÄ. ²ªÁ¥ÀÆgÀ, qÁ. UÀÄAqÀtÚ. ZÀ. PÀ®§ÄVð
Pages: 168-169  |  Viewed: 211  Downloaded: 86
India
10
PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀzÀ »jªÉÄ
«dAiÀĹAUï n. JA
Pages: 170-172  |  Viewed: 196  Downloaded: 61
India
11
ಅಲಕ್ಷಿತ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರ ಅನುಭಾವ/ಕಾಯಕನಿಷ್ಠೆ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ
Pages: 173-177  |  Viewed: 96  Downloaded: 48
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research