Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

`ZÉÆêÀÄ£À zÀÄr'AiÀÄ ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ «±ÉèõÀuÉ

2016, Vol. 2 Issue 4, Part B
`ZÉÆêÀÄ£À zÀÄr'AiÀÄ ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ «±ÉèõÀuÉ
Author(s): ÂªÃ‰Ã„Êwæ ¨sÀmï
Abstract: 
Pages: 92-94  |  265 Views  125 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï. `ZÉÆêÀÄ£À zÀÄr'AiÀÄ ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ «±ÉèõÀuÉ. Int J Kannada Res 2016;2(4):92-94.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research