Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÀgÀ¸ÀªÀÄä£À ¸ÀªÀiÁ¢ü: CvÀÈ¥ÀÛ DvÀäUÀ¼À C¯ÉzÁl (¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ)

2016, Vol. 2 Issue 4, Part B
¸ÀgÀ¸ÀªÀÄä£À ¸ÀªÀiÁ¢ü: CvÀÈ¥ÀÛ DvÀäUÀ¼À C¯ÉzÁl (¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ)
Author(s): Dr. Shivanand Hannchinal
Abstract: 
Pages: 102-104  |  189 Views  69 Downloads
How to cite this article:
Dr. Shivanand Hannchinal. ¸ÀgÀ¸ÀªÀÄä£À ¸ÀªÀiÁ¢ü: CvÀÈ¥ÀÛ DvÀäUÀ¼À C¯ÉzÁl (¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ). Int J Kannada Res 2016;2(4):102-104.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research