Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 3 Part B

2016, Vol. 2 Issue 3, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃU
Prof. Nikhil S Kolharkar
Pages: 61-62  |  Viewed: 156  Downloaded: 42
India
2
ZÀªÀÄðªÁzÀåUÀ¼À°è vÀ§¯ÁzÀ ªÀĺÀvÀé
Prof. Raveendra M. Kulkarni
Pages: 63-64  |  Viewed: 134  Downloaded: 23
India
3
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಪ್ರಕಾರಗಳು
Raghavendra A Kulkarni
Pages: 65-68  |  Viewed: 135  Downloaded: 23
India
4
PÀ£Àßr PÁAiÀÄPÀzÀ C«ÄäzÉêÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀå ¸ÀAUÀtÚ
Dr. Meenakshi Bali
Pages: 69-76  |  Viewed: 158  Downloaded: 37
India
5
vÀAvÀæ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀgÀÄ. (PÀÄAqÀ°¤ ¸Á»vÀåzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è)
Dr. Meenakshi Bali
Pages: 77-82  |  Viewed: 155  Downloaded: 45
India
6
d£À¥ÀzÀgÀ°è £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆqsÀ £ÀA©PÉ
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉ. J¯ï.
Pages: 83-86  |  Viewed: 172  Downloaded: 61
India
7
¥Éưøï DåPÀë£ï £ÀAvÀgÀ PÁ¹A gÀfé:MAzÀÄ «ªÀıÁðvÀäPÀ n¥Ààt
qÁ. ¦. £ÁUÀ¨sÀƵÀtUËq
Pages: 87-90  |  Viewed: 171  Downloaded: 24
India
8
ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ
J¸ï. ¸ÀÄAzÀgÉñ
Pages: 91-95  |  Viewed: 155  Downloaded: 33
India
9
qÁ. CA¨ÉÃqÀÌgï ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°è MPÀÆÌl ¸ÀPÁðg
qÁ. r.eÉ ±À²PÀĪÀiÁgï
Pages: 97-100  |  Viewed: 165  Downloaded: 42
India
10
“§¸ÀªÀ ¨É¼ÀUÀÄ” ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
dUÀ¢Ã±À ªÀÄÄUÀ½
Pages: 101-105  |  Viewed: 181  Downloaded: 56
India
11
C©ü£ÀªÀ ¨sÁ¸À = ¥ÀæzsÁ£À ªÉAPÀ¥Àà0iÀÄå£ÀªÀgÀÄ.
Dr. SH Kakhandaki
Pages: 106-109  |  Viewed: 139  Downloaded: 25
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research