Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮನ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ

2023, Vol. 9 Issue 2, Part B
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮನ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ
Author(s): ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ, ಪ್ರೊ. ವನಜಾಕ್ಷಿ ಹಳ್ಳಿಯವರ
Abstract: 
Pages: 126-130  |  29 Views  13 Downloads
How to cite this article:
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ, ಪ್ರೊ. ವನಜಾಕ್ಷಿ ಹಳ್ಳಿಯವರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮನ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ. Int J Kannada Res 2023;9(2):126-130.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research