Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಅಧಿಕಾರ ಅಧೀನತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಳ ಸೆಕ್ಷÄಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಅನುವಾದಕರು; ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್ ಎಸ್

2023, Vol. 9 Issue 2, Part B
ಅಧಿಕಾರ ಅಧೀನತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಳ ಸೆಕ್ಷÄಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಅನುವಾದಕರು; ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್ ಎಸ್
Author(s): ಡಾ. ಅನುಪಮ ಎಚ್ ಎಸ್
Abstract: 
Pages: 94-97  |  64 Views  34 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಡಾ. ಅನುಪಮ ಎಚ್ ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರ ಅಧೀನತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಳ ಸೆಕ್ಷÄಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಅನುವಾದಕರು; ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್ ಎಸ್. Int J Kannada Res 2023;9(2):94-97.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research