Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ : ಗಿರಣಿ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡಮ್ಮ ತತ್ವಪದ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ”

2023, Vol. 9 Issue 2, Part A
ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ : ಗಿರಣಿ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡಮ್ಮ ತತ್ವಪದ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ”
Author(s): ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಮಂಜುಳ ಎಲ್
Abstract: 
Pages: 36-38  |  24 Views  13 Downloads
How to cite this article:
ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಮಂಜುಳ ಎಲ್. ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ : ಗಿರಣಿ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡಮ್ಮ ತತ್ವಪದ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ”. Int J Kannada Res 2023;9(2):36-38.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research