Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಡಾ.ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ‘ಚಪ್ಪಲಿಗಳು’ ಕಥಾಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸ್ತ್ರೀಪರಚಿಂತನೆಗಳು

2023, Vol. 9 Issue 1, Part D
ಡಾ.ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ‘ಚಪ್ಪಲಿಗಳು’ ಕಥಾಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸ್ತ್ರೀಪರಚಿಂತನೆಗಳು
Author(s): ಮಮತಾ
Abstract: 
Pages: 259-261  |  943 Views  246 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಮಮತಾ. ಡಾ.ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ‘ಚಪ್ಪಲಿಗಳು’ ಕಥಾಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸ್ತ್ರೀಪರಚಿಂತನೆಗಳು. Int J Kannada Res 2023;9(1):259-261.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research