Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಆನಂದಕಂದರ ‘ವೀರಹಿಣಿ' ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯತೆ

2023, Vol. 9 Issue 1, Part C
ಆನಂದಕಂದರ ‘ವೀರಹಿಣಿ' ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯತೆ
Author(s): ಸುಭಾಷ ವಾಲಿಕಾರ, ಡಾ. ವಾಮದೇವ ಎಚ್. ತಳವಾg
Abstract: 
Pages: 160-163  |  103 Views  26 Downloads
How to cite this article:
ಸುಭಾಷ ವಾಲಿಕಾರ, ಡಾ. ವಾಮದೇವ ಎಚ್. ತಳವಾg. ಆನಂದಕಂದರ ‘ವೀರಹಿಣಿ' ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯತೆ. Int J Kannada Res 2023;9(1):160-163.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research