Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನಗಳು

2023, Vol. 9 Issue 1, Part A
ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನಗಳು
Author(s): ಡಾ.ಬಸ್ತಿಯಂ ಪಾಯ್ಸ್
Abstract: 
Pages: 37-42  |  70 Views  35 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಡಾ.ಬಸ್ತಿಯಂ ಪಾಯ್ಸ್. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನಗಳು. Int J Kannada Res 2023;9(1):37-42.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research