Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು’

2022, Vol. 8 Issue 3, Part A
ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು’
Author(s): ಪ್ರವೀಣ ಗುರುಶಾಂತ
Abstract: 
Pages: 30-32  |  55 Views  26 Downloads
How to cite this article:
ಪ್ರವೀಣ ಗುರುಶಾಂತ. ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು’. Int J Kannada Res 2022;8(3):30-32.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research