Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ- ಸಂಸ್ಕøತಿ ಚಿಂತಕ ಶ್ರೀಭಾಸ್ಕರರಾವ ಮುಡಬೂಳ: ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ

2022, Vol. 8 Issue 3, Part A
ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ- ಸಂಸ್ಕøತಿ ಚಿಂತಕ ಶ್ರೀಭಾಸ್ಕರರಾವ ಮುಡಬೂಳ: ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ
Author(s): ಡಾ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್. ರಡ್ಡೇರ
Abstract: 
Pages: 08-14  |  304 Views  232 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಡಾ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್. ರಡ್ಡೇರ. ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ- ಸಂಸ್ಕøತಿ ಚಿಂತಕ ಶ್ರೀಭಾಸ್ಕರರಾವ ಮುಡಬೂಳ: ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ. Int J Kannada Res 2022;8(3):08-14.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research