Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡಿನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

2022, Vol. 8 Issue 2, Part A
ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡಿನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
Author(s): ಅನಿಲ್‍ಕುಮಾರ್.ಟಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚೌಗಲಾ
Abstract: 
Pages: 14-16  |  73 Views  39 Downloads
How to cite this article:
ಅನಿಲ್‍ಕುಮಾರ್.ಟಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚೌಗಲಾ. ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡಿನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅವಲೋಕನ. Int J Kannada Res 2022;8(2):14-16.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research