Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಏಕಲವ್ಯ ನಾಟಕ - ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ

2022, Vol. 8 Issue 2, Part A
ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಏಕಲವ್ಯ ನಾಟಕ - ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ
Author(s): ಎಂ.ಎನ್. ಜಯಶೀಲ, ಎಂ.ಎನ್.ಜಯಶೀಲಾ
Abstract: 
Pages: 01-04  |  167 Views  114 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಎಂ.ಎನ್. ಜಯಶೀಲ, ಎಂ.ಎನ್.ಜಯಶೀಲಾ. ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಏಕಲವ್ಯ ನಾಟಕ - ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ. Int J Kannada Res 2022;8(2):01-04.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research