Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು : ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ

2022, Vol. 8 Issue 1, Part A
ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು : ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ
Author(s): ಹೆಚ್. ಸಿ. ಭವ್ಯ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ
Abstract: 
Pages: 42-45  |  91 Views  45 Downloads
How to cite this article:
ಹೆಚ್. ಸಿ. ಭವ್ಯ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ. ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು : ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ. Int J Kannada Res 2022;8(1):42-45.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research