Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

2022, Vol. 8 Issue 1, Part A
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
Author(s): ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Abstract: 
Pages: 26-30  |  194 Views  64 Downloads
How to cite this article:
ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. Int J Kannada Res 2022;8(1):26-30.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research