Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ತಮಿಳು ಮಹಾಕವಿ ‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ’ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರö್ಯದ ತುಡಿತ

2022, Vol. 8 Issue 1, Part A
ತಮಿಳು ಮಹಾಕವಿ ‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ’ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರö್ಯದ ತುಡಿತ
Author(s): ಡಾ. ಪುಷ್ಪ ಭಾರತಿ ಆರ್.ಎ.
Abstract: 
Pages: 24-25  |  63 Views  23 Downloads
How to cite this article:
ಡಾ. ಪುಷ್ಪ ಭಾರತಿ ಆರ್.ಎ.. ತಮಿಳು ಮಹಾಕವಿ ‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ’ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರö್ಯದ ತುಡಿತ. Int J Kannada Res 2022;8(1):24-25.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research