Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಕುರಿತಂತೆ ಕೋವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

2022, Vol. 8 Issue 1, Part A
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಕುರಿತಂತೆ ಕೋವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
Author(s): ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಸಿ., ದಿವ್ಯ ಎಂ. ಬಿ., ಪುರುಷೋತ್ತಮ
Abstract: JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è Erà dUÀvÀÄÛ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ §ºÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è EwÛÃaV£À PÉÆëqï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÁVzÉ. ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ Erà ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀAPÀÄ®ªÀ£Éßà ¸ÀªÀð£Á±ÀzÀvÀÛ PÉÆAqÉÆAiÀÄÝ F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä «±ÀézÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ±ÀQÛ «ÄÃj ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛªÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀªÀÇ PÀÆqÁ d£ÀvÁ PÀ¥sÀÆåð, ¯ÁPïqË£ï, ªÀiÁ¸ïÌ, ¸Áå¤mÉʸÀgï£À §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ CAvÀgÀ PÁ¥ÁqÀÄ«PÉ EªÀÅUÀ¼É®èzÀgÀ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ªÁåQì£ÉõÀ£ï vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÉÆëqï£À «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁr «±ÀézÁzÀåAvÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÀÆ ¥ÁvÀæªÁVzÉ. DzÁUÀÆå, F ¯ÁPïqË£ï CªÀ¢üAiÀÄÄ E°è£À d£ÀfêÀ£ÀzÀ DyðPÀ ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀåwjPÀÛªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ©ÃjzÉ JA§ÄªÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ ªÀiÁZïð 2020gÀ°è PÉÆëqï¤AzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ F ¯ÁPïqË£ï PÀæªÉÄÃt ««zsÀ ¥ÁæzÉòPÀ ªÀÄlÖzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ UÀA©üÃgÀvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ««zsÀ ¤§ðAzsÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ J¯Áè ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è£À GzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV «¸ÀÛj¸À®ànÖvÀÄ. DgÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ ¯ÁPïqË£ï ¢£ÀUÀ¼À°è PÀȶ ªÀiË®å ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄÄ ºÁUÀÆ ««zsÀ PÉÊUÁjPÁ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹zÀªÀÅ. EzÀjAzÁV ¸ÀgÀtÂAiÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è PÀȶPÀgÀÄ, PÀȶAiÀÄ EvÀgÉ CªÀ®A©vÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼É®èªÀÇ UÀA©üÃgÀ zÀĵÀàjuÁªÀĪÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. F ¸ÁAPÁæ«ÄPÀvɬÄAzÁV zÉñÀzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½AzÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ d£ÀgÀ ¨sÁjà »ªÀÄÄäR ªÀ®¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆâ¹vÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉÃAzÀæ, gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À ºÀ®ªÁgÀÄ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà MAzÀµÀÄÖ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, zÁ¤UÀ¼ÀÄ, ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀgÀÄ, AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃjvÀgÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä ±ÀPÁÛ£ÀĸÁgÀ PÀÄlÄA§, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, UÁæªÀÄ, HgÀÄUÀ¼À£ÀÄß F ¸ÁAPÁæ«ÄPÀvɬÄAzÀ gÀQë¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÉÆA¢UÉ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ««zsÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀÝgÀ §UÉÎAiÀÄÆ PÉýzÉÝêÉ. KPÉAzÀgÉ zÉñÀzÀ MmÁÖgÉ ¥ÀæUÀwUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ CvÀåAvÀ CUÀvÀåªÁVzÉ. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ¸ÀéZÀÒvÉ, £ÉʪÀÄð®å, ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, ²PÀëtzÀ ªÀĺÀvÀé, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ-DgÉÆÃUÀå ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ, ¥Ë¶×PÁA±ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ, PÀȶ, UÀÄr PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, GzÉÆåÃUÀ ¸ÀȶÖ, ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt, P˱À®å C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è UÁæ«ÄÃt AiÀÄĪÀPÀgÀ ¥ÁvÀæzÀ Cw CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. CµÉÖà C®èzÉà ¥Àæwà UÁæªÀÄzÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj C°è£À AiÀÄĪÀPÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀÇ ºËzÀÄ. F ¤nÖ£À°è EwÛÃZÉV£À PÉÆgÉÆãÁ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÀiÁUÀr vÁ®ÆèQ£À PÁ¼Áj UÁæªÀÄzÀ°è£À ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ AiÀÄĪÀd£ÀvÉAiÀÄÄ ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃjvÀªÁV PÉÊUÉÆAqÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄAiÉÆÃavÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjÃPÁëvÀäPÀvÉAiÀÄ PÀÄjvÀAvÉ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ZÉ®è®Ä F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ§AzsÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÀÛzÉ.
Pages: 04-18  |  719 Views  96 Downloads
How to cite this article:
ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಸಿ., ದಿವ್ಯ ಎಂ. ಬಿ., ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಕುರಿತಂತೆ ಕೋವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ. Int J Kannada Res 2022;8(1):04-18.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research