Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÉÆúÀ£À vÀgÀAUÀt - MAzÀÄ ¸ÀAªÁzÀ

2021, Vol. 7 Issue 4, Part C
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÉÆúÀ£À vÀgÀAUÀt - MAzÀÄ ¸ÀAªÁzÀ
Author(s): qÁ. gÀ«gÁd ±ÉnÖ
Abstract: 
Pages: 184-186  |  79 Views  39 Downloads
How to cite this article:
qÁ. gÀ«gÁd ±ÉnÖ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÉÆúÀ£À vÀgÀAUÀt - MAzÀÄ ¸ÀAªÁzÀ. Int J Kannada Res 2021;7(4):184-186.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research