Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ‘UÀAnZÉÆÃgï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ -MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ

2021, Vol. 7 Issue 4, Part C
PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ‘UÀAnZÉÆÃgï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ -MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ
Author(s): qÁ.JA.PÉ. zÉêÀ¥Àà, ¥ÉÆæ. n. £ÁUÀgÁeï
Abstract: 
Pages: 178-180  |  133 Views  63 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ.JA.PÉ. zÉêÀ¥Àà, ¥ÉÆæ. n. £ÁUÀgÁeï. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ‘UÀAnZÉÆÃgï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ -MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ. Int J Kannada Res 2021;7(4):178-180.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research