Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 4 Part C

2021, Vol. 7 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
Vachana saahityadalli saamaajika aarivina chintanegaLu mattu mavdyategaLa khanDane
Kanyakumari S
Pages: 160-162  |  Viewed: 294  Downloaded: 40
India
2
DzsÀĤPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁzÀ eÁvÁæ ¸ÀégÀÆ¥
Dr. Sanjeev R Nayak
Pages: 163-169  |  Viewed: 49  Downloaded: 20
India
3
ಆನ್‍ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ
ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ಪಿ. ಬಣಕಾರ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ
Pages: 170-174  |  Viewed: 61  Downloaded: 29
India
4
ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉAiÀÄ ¥À®èl â
Dr. Savitha B
Pages: 175-177  |  Viewed: 39  Downloaded: 13
India
5
PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ‘UÀAnZÉÆÃgï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ -MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ
qÁ.JA.PÉ. zÉêÀ¥Àà, ¥ÉÆæ. n. £ÁUÀgÁeï
Pages: 178-180  |  Viewed: 40  Downloaded: 15
India
6
ನವ್ಯೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಚಿಂತ£
ವೇದಾವತಿ ಯಸ್
Pages: 181-183  |  Viewed: 47  Downloaded: 19
India
7
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÉÆúÀ£À vÀgÀAUÀt - MAzÀÄ ¸ÀAªÁzÀ
qÁ. gÀ«gÁd ±ÉnÖ
Pages: 184-186  |  Viewed: 55  Downloaded: 24
India
8
ವೈಶಾಖ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಸಂಘರ್ಷ
ಪ್ರತಿಮಾ ಕೆ ಪಿ
Pages: 187-190  |  Viewed: 44  Downloaded: 8
India
9
PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÁ¸Àå ¸Á»vÀå
Dr. Radhakrishna N Bellur
Pages: 191-194  |  Viewed: 51  Downloaded: 23
India
10
gÁªÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀzÀ gÁªÀÄ£ÁxÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
qÁ.J¸ï.±À²PÀĪÀiÁgÀ
Pages: 195-198  |  Viewed: 51  Downloaded: 12
India
11
ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ
Dr. Udayakumar Shetty
Pages: 199-202  |  Viewed: 100  Downloaded: 71
India
12
ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ
Dr. Swetharani H
Pages: 203-206  |  Viewed: 54  Downloaded: 24
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research