Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2021, Vol. 7 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
Vachana saahityadalli saamaajika aarivina chintanegaLu mattu mavdyategaLa khanDane
Kanyakumari S
Pages: 160-162  |  Viewed: 4  Downloaded: 1
India
2
DzsÀĤPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁzÀ eÁvÁæ ¸ÀégÀÆ¥
Dr. Sanjeev R Nayak
Pages: 163-169  |  Viewed: 5  Downloaded: 5
India
3
ಆನ್‍ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ
ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ಪಿ. ಬಣಕಾರ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ
Pages: 170-174  |  Viewed: 4  Downloaded: 4
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research