Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 4 Part C

2021, Vol. 7 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
Vachana saahityadalli saamaajika aarivina chintanegaLu mattu mavdyategaLa khanDane
Kanyakumari S
Pages: 160-162  |  Viewed: 341  Downloaded: 59
India
2
DzsÀĤPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁzÀ eÁvÁæ ¸ÀégÀÆ¥
Dr. Sanjeev R Nayak
Pages: 163-169  |  Viewed: 64  Downloaded: 28
India
3
ಆನ್‍ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ
ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ಪಿ. ಬಣಕಾರ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ
Pages: 170-174  |  Viewed: 75  Downloaded: 34
India
4
ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉAiÀÄ ¥À®èl â
Dr. Savitha B
Pages: 175-177  |  Viewed: 56  Downloaded: 23
India
5
PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ‘UÀAnZÉÆÃgï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ -MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ
qÁ.JA.PÉ. zÉêÀ¥Àà, ¥ÉÆæ. n. £ÁUÀgÁeï
Pages: 178-180  |  Viewed: 55  Downloaded: 23
India
6
ನವ್ಯೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಚಿಂತ£
ವೇದಾವತಿ ಯಸ್
Pages: 181-183  |  Viewed: 70  Downloaded: 35
India
7
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÉÆúÀ£À vÀgÀAUÀt - MAzÀÄ ¸ÀAªÁzÀ
qÁ. gÀ«gÁd ±ÉnÖ
Pages: 184-186  |  Viewed: 80  Downloaded: 39
India
8
ವೈಶಾಖ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಸಂಘರ್ಷ
ಪ್ರತಿಮಾ ಕೆ ಪಿ
Pages: 187-190  |  Viewed: 65  Downloaded: 20
India
9
PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÁ¸Àå ¸Á»vÀå
Dr. Radhakrishna N Bellur
Pages: 191-194  |  Viewed: 71  Downloaded: 34
India
10
gÁªÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀzÀ gÁªÀÄ£ÁxÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
qÁ.J¸ï.±À²PÀĪÀiÁgÀ
Pages: 195-198  |  Viewed: 73  Downloaded: 27
India
11
ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ
Dr. Udayakumar Shetty
Pages: 199-202  |  Viewed: 115  Downloaded: 78
India
12
ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ
Dr. Swetharani H
Pages: 203-206  |  Viewed: 71  Downloaded: 33
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research