Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ‘¸ÀÆvÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËqsÀå’ UÀ¼À ¤gÁPÀgÀuÉ

2021, Vol. 7 Issue 4, Part B
±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ‘¸ÀÆvÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËqsÀå’ UÀ¼À ¤gÁPÀgÀuÉ
Author(s): qÁ JZï.JA. ªÀĺÉñï
Abstract: 
Pages: 109-111  |  147 Views  90 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ JZï.JA. ªÀĺÉñï. ±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ‘¸ÀÆvÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËqsÀå’ UÀ¼À ¤gÁPÀgÀuÉ. Int J Kannada Res 2021;7(4):109-111.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research