Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£À ¸ÁägÀPÀ ²®àUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À

2021, Vol. 7 Issue 4, Part B
ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£À ¸ÁägÀPÀ ²®àUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): qÁ.±À²PÀĪÀiÁgÀ.J¸ï
Abstract: 
Pages: 102-108  |  76 Views  36 Downloads
How to cite this article:
qÁ.±À²PÀĪÀiÁgÀ.J¸ï. ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£À ¸ÁägÀPÀ ²®àUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2021;7(4):102-108.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research