Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು

2021, Vol. 7 Issue 4, Part A
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು
Author(s): qÁ. gÁd²æà J¸ï ªÀiÁgÀ£ÀÆgÀ
Abstract: 
Pages: 37-41  |  212 Views  152 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. gÁd²æà J¸ï ªÀiÁgÀ£ÀÆgÀ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು. Int J Kannada Res 2021;7(4):37-41.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research