Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಂಬಾಣಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

2021, Vol. 7 Issue 3, Part B
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಂಬಾಣಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
Author(s): ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯ್ಕ, ಡಾ.ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಪಿ.ಎನ್.
Abstract: 
Pages: 91-94  |  142 Views  74 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯ್ಕ, ಡಾ.ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಪಿ.ಎನ್.. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಂಬಾಣಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. Int J Kannada Res 2021;7(3):91-94.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research