Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ:

2021, Vol. 7 Issue 3, Part B
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ:
Author(s): ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರೊ.ದಯನಂದ ಮಾನ್ಯೆ
Abstract: 
Pages: 72-78  |  88 Views  35 Downloads
How to cite this article:
ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರೊ.ದಯನಂದ ಮಾನ್ಯೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ:. Int J Kannada Res 2021;7(3):72-78.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research