Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

2021, Vol. 7 Issue 3, Part A
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
Author(s): ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಟಿ, ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಮಹಾವರ್ಕರ್
Abstract: 
Pages: 44-46  |  118 Views  53 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಟಿ, ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಮಹಾವರ್ಕರ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ. Int J Kannada Res 2021;7(3):44-46.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research