Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ‘eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä’ £ÁlPÀzÀ°è: ¥ÀÄgÀµÀ ¥ÀæzsÁ£À ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ

2021, Vol. 7 Issue 3, Part A
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ‘eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä’ £ÁlPÀzÀ°è: ¥ÀÄgÀµÀ ¥ÀæzsÁ£À ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): Channabasava
Abstract: 
Pages: 27-29  |  171 Views  76 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Channabasava. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ‘eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä’ £ÁlPÀzÀ°è: ¥ÀÄgÀµÀ ¥ÀæzsÁ£À ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2021;7(3):27-29.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research