Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

vÀļÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À: ¥ÀAZÀªÀnAiÀÄ°è gÁªÀÄgÁdå

2021, Vol. 7 Issue 3, Part A
vÀļÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À: ¥ÀAZÀªÀnAiÀÄ°è gÁªÀÄgÁdå
Author(s): ಶ್ರೀಶ ಕುಮಾರ.ಪಿ
Abstract: 
Pages: 11-14  |  169 Views  97 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಶ್ರೀಶ ಕುಮಾರ.ಪಿ. vÀļÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À: ¥ÀAZÀªÀnAiÀÄ°è gÁªÀÄgÁdå. Int J Kannada Res 2021;7(3):11-14.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research