Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ

2021, Vol. 7 Issue 2, Part C
AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. f.F.CdÓ¥Àà
Abstract: 
Pages: 171-173  |  211 Views  109 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. f.F.CdÓ¥Àà. AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2021;7(2):171-173.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research