Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀÄ»¼Á ZÀ¼ÀĪÀ½

2021, Vol. 7 Issue 2, Part C
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀÄ»¼Á ZÀ¼ÀĪÀ½
Author(s): qÁ gÀÆ¥À JA.¦.
Abstract: 
Pages: 163-167  |  185 Views  88 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ gÀÆ¥À JA.¦.. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀÄ»¼Á ZÀ¼ÀĪÀ½. Int J Kannada Res 2021;7(2):163-167.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research