Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è PËlÄA©PÀ avÀæt

2021, Vol. 7 Issue 2, Part B
AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è PËlÄA©PÀ avÀæt
Author(s): Sathish Konaje
Abstract: 
Pages: 110-112  |  128 Views  48 Downloads
How to cite this article:
Sathish Konaje. AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è PËlÄA©PÀ avÀæt. Int J Kannada Res 2021;7(2):110-112.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research