Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ºÉÆÃgÁlzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ : ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁåAiÀÄUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁl

2021, Vol. 7 Issue 2, Part B
ºÉÆÃgÁlzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ : ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁåAiÀÄUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁl
Author(s): Dr. HD Umashankra
Abstract: 
Pages: 84-88  |  78 Views  19 Downloads
How to cite this article:
Dr. HD Umashankra. ºÉÆÃgÁlzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ : ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁåAiÀÄUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁl. Int J Kannada Res 2021;7(2):84-88.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research