Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¯ÉÊAVPÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÁzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀÄgÀ PÀÄjvÀ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À

2021, Vol. 7 Issue 2, Part A
¯ÉÊAVPÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÁzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀÄgÀ PÀÄjvÀ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): ಪ್ರತಾಪ ವಿ, ಪ್ರೊ. ಎಸ್ ಯಶೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
Abstract: 
Pages: 04-11  |  172 Views  77 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಪ್ರತಾಪ ವಿ, ಪ್ರೊ. ಎಸ್ ಯಶೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ¯ÉÊAVPÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÁzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀÄgÀ PÀÄjvÀ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2021;7(2):04-11.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research