Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÁðlPÀzÀ ²ªÀAiÉÆÃV UÁ£ÀAiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ

2021, Vol. 7 Issue 2, Part A
PÀ£ÁðlPÀzÀ ²ªÀAiÉÆÃV UÁ£ÀAiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. UÀÄgÀħ¸À¥Àà. §. ªÀĺÁªÀÄ£
Abstract: 
Pages: 01-03  |  126 Views  48 Downloads
How to cite this article:
qÁ. UÀÄgÀħ¸À¥Àà. §. ªÀĺÁªÀÄ£. PÀ£ÁðlPÀzÀ ²ªÀAiÉÆÃV UÁ£ÀAiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2021;7(2):01-03.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research