Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 2 Part A

2021, Vol. 7 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÁðlPÀzÀ ²ªÀAiÉÆÃV UÁ£ÀAiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ
qÁ. UÀÄgÀħ¸À¥Àà. §. ªÀĺÁªÀÄ£
Pages: 01-03  |  Viewed: 94  Downloaded: 32
India
2
¯ÉÊAVPÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÁzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀÄgÀ PÀÄjvÀ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
ಪ್ರತಾಪ ವಿ, ಪ್ರೊ. ಎಸ್ ಯಶೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
Pages: 04-11  |  Viewed: 103  Downloaded: 39
India
3
¥ÉÆ£ÀߣÀ ±ÁAw ¥ÀÄgÁt: PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄð
qÁ. ¸ÀÄgÉñÀ PÉ ¹
Pages: 12-16  |  Viewed: 123  Downloaded: 55
India
4
¸Á»vÀåzÀ ¸ÀªÀiÁPÁ°Ã£À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ (PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå C£ÀÄ®Që¹)
Dr. Sanjeev R Nayak
Pages: 17-19  |  Viewed: 119  Downloaded: 45
India
5
ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಾಚಿದೇವ
ಸಿದ್ದಣ್ಣ.ಬಂಡೆಪ್ಪ.ಹಾಗರಗಿ
Pages: 20-23  |  Viewed: 133  Downloaded: 57
India
6
ಬಂದರೋ ಬಂದರು – ಡಾ. ವಿಜಯಾ “ಬಂದರೋ ಬಂದರು ” ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ಎಂ ಎನ್
Pages: 24-28  |  Viewed: 123  Downloaded: 30
India
7
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶರಣ ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಣ್ಣ
ಡಾ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್. ರಡ್ಡೇರ
Pages: 29-32  |  Viewed: 158  Downloaded: 39
India
8
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ
ಸತೀಶ್ ಎ
Pages: 33-37  |  Viewed: 95  Downloaded: 37
India
9
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾv
ವಿನಯ್ ಎಂ
Pages: 38-46  |  Viewed: 91  Downloaded: 31
India
10
ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ
ಡಾ.ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್
Pages: 47-49  |  Viewed: 768  Downloaded: 126
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research