Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 2 Part A

2021, Vol. 7 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÁðlPÀzÀ ²ªÀAiÉÆÃV UÁ£ÀAiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ
qÁ. UÀÄgÀħ¸À¥Àà. §. ªÀĺÁªÀÄ£
Pages: 01-03  |  Viewed: 127  Downloaded: 48
India
2
¯ÉÊAVPÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÁzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀÄgÀ PÀÄjvÀ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
ಪ್ರತಾಪ ವಿ, ಪ್ರೊ. ಎಸ್ ಯಶೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
Pages: 04-11  |  Viewed: 134  Downloaded: 52
India
3
¥ÉÆ£ÀߣÀ ±ÁAw ¥ÀÄgÁt: PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄð
qÁ. ¸ÀÄgÉñÀ PÉ ¹
Pages: 12-16  |  Viewed: 173  Downloaded: 89
India
4
¸Á»vÀåzÀ ¸ÀªÀiÁPÁ°Ã£À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ (PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå C£ÀÄ®Që¹)
Dr. Sanjeev R Nayak
Pages: 17-19  |  Viewed: 162  Downloaded: 69
India
5
ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಾಚಿದೇವ
ಸಿದ್ದಣ್ಣ.ಬಂಡೆಪ್ಪ.ಹಾಗರಗಿ
Pages: 20-23  |  Viewed: 308  Downloaded: 215
India
6
ಬಂದರೋ ಬಂದರು – ಡಾ. ವಿಜಯಾ “ಬಂದರೋ ಬಂದರು ” ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ಎಂ ಎನ್
Pages: 24-28  |  Viewed: 163  Downloaded: 53
India
7
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶರಣ ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಣ್ಣ
ಡಾ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್. ರಡ್ಡೇರ
Pages: 29-32  |  Viewed: 220  Downloaded: 55
India
8
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ
ಸತೀಶ್ ಎ
Pages: 33-37  |  Viewed: 127  Downloaded: 53
India
9
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾv
ವಿನಯ್ ಎಂ
Pages: 38-46  |  Viewed: 122  Downloaded: 47
India
10
ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ
ಡಾ.ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್
Pages: 47-49  |  Viewed: 1061  Downloaded: 185
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research