Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

zÁªÀtUÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉ樀 ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ CªÀ±ÀÀåPÀvÉ

2021, Vol. 7 Issue 1, Part B
zÁªÀtUÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉ樀 ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ CªÀ±ÀÀåPÀvÉ
Author(s): qÁ.d£ÁzÀð£À
Abstract: 
Pages: 110-114  |  103 Views  28 Downloads
How to cite this article:
qÁ.d£ÁzÀð£À. zÁªÀtUÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉ樀 ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ CªÀ±ÀÀåPÀvÉ. Int J Kannada Res 2021;7(1):110-114.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research