Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ºÉƸÀvÀ£ÀPÉÌ PÀ¯Á«zÀ£À ªÀÄ£ÉÆà ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ

2021, Vol. 7 Issue 1, Part B
ºÉƸÀvÀ£ÀPÉÌ PÀ¯Á«zÀ£À ªÀÄ£ÉÆà ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. J. J¯ï. zÉøÁ¬Ä
Abstract: 
Pages: 89-91  |  156 Views  59 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. J. J¯ï. zÉøÁ¬Ä. ºÉƸÀvÀ£ÀPÉÌ PÀ¯Á«zÀ£À ªÀÄ£ÉÆà ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2021;7(1):89-91.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research