Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ

2021, Vol. 7 Issue 1, Part A
ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ
Author(s): Vinay RK
Abstract: 
Pages: 01-03  |  209 Views  111 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Vinay RK. ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2021;7(1):01-03.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research