Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 1 Part A

2021, Vol. 7 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ
Vinay RK
Pages: 01-03  |  Viewed: 111  Downloaded: 59
India
2
ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬನ ಕುರಿತ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾದಂಬರಿ
Divyashree D
Pages: 04-06  |  Viewed: 80  Downloaded: 30
India
3
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಡಾ. ಎನ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ
Pages: 07-13  |  Viewed: 106  Downloaded: 31
India
4
ಆಕೃತಿಮಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಮಾಗಳು
ಡಾ. ಫಕೀರನಾಯ್ಕ ದುಂಡಪ್ಪ ಗಡ್ಡಿಗೌಡg
Pages: 14-16  |  Viewed: 125  Downloaded: 29
India
5
ವಿ.ಎಂ.ಇನಾಂದಾರ್.
ಡಾ.ಸೀತಾ.ಹೆಚ್. ಎನ್.
Pages: 17-23  |  Viewed: 70  Downloaded: 15
India
6
ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå: §ºÀIJ¹ÛÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
qÁ.²æÃzsÀgÀ J£ï
Pages: 24-26  |  Viewed: 110  Downloaded: 46
India
7
¸ÁªÀiÁfPÀvÉAiÀÄ £ÁlPÀPÉÌ PÉʯÁ¸ÀA CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ
±ÉʯÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÉëêÀÄ°AUÀ
Pages: 27-28  |  Viewed: 70  Downloaded: 17
India
8
ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃl
±ÉʯÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÉëêÀÄ°AUÀ
Pages: 29-30  |  Viewed: 58  Downloaded: 11
India
9
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು: ಮಹಿಳಾ ಚಿಂತನೆಗಳು
ವೆಂಕೋಬರಾವ್.ಎಂ, ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ
Pages: 31-37  |  Viewed: 81  Downloaded: 23
India
10
ಮಧುರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ಥಳಿ ರಾಧೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಪುನೀತೆ ರಾz
Dr. Poornima S
Pages: 38-41  |  Viewed: 68  Downloaded: 12
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research