Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

12 §ÄqÀPÀlÄÖ PÉÆgÀZÀ ¨sÁµÉAiÀÄ zsÀ餪ÀiÁ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ; MAzÀÄ «ªÉÃZÀ£

2020, Vol. 6 Issue 4, Part B
12 §ÄqÀPÀlÄÖ PÉÆgÀZÀ ¨sÁµÉAiÀÄ zsÀ餪ÀiÁ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ; MAzÀÄ «ªÉÃZÀ£
Author(s): qÁ. PÉ. «. dAiÀÄ¥Àà
Abstract: 
Pages: 86-88  |  101 Views  34 Downloads
How to cite this article:
qÁ. PÉ. «. dAiÀÄ¥Àà. 12 §ÄqÀPÀlÄÖ PÉÆgÀZÀ ¨sÁµÉAiÀÄ zsÀ餪ÀiÁ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ; MAzÀÄ «ªÉÃZÀ£. Int J Kannada Res 2020;6(4):86-88.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research