Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 4, Part A
zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): AiÀÄÄ. ¹. ªÀĺÉñï
Abstract: 
Pages: 49-51  |  150 Views  82 Downloads
How to cite this article:
AiÀÄÄ. ¹. ªÀĺÉñï. zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(4):49-51.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research