Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

DAiÀÄÝQÌ ®PÀ̪ÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÝQÌ ªÀiÁgÀAiÀÄå CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è zÁA¥ÀvÀå ²¸ÀÄÛ

2020, Vol. 6 Issue 4, Part A
DAiÀÄÝQÌ ®PÀ̪ÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÝQÌ ªÀiÁgÀAiÀÄå CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è zÁA¥ÀvÀå ²¸ÀÄÛ
Author(s): ²ªÀPÀĪÀiÁgï. Dgï
Abstract: 
Pages: 40-43  |  177 Views  70 Downloads
How to cite this article:
²ªÀPÀĪÀiÁgï. Dgï. DAiÀÄÝQÌ ®PÀ̪ÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÝQÌ ªÀiÁgÀAiÀÄå CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è zÁA¥ÀvÀå ²¸ÀÄÛ. Int J Kannada Res 2020;6(4):40-43.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research