Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2020, Vol. 6 Issue 4, Part A
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ದಾನ-ದತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ
Author(s): ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಎಸ್
Abstract: 
Pages: 22-25  |  68 Views  15 Downloads
How to cite this article:
ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಎಸ್. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ದಾನ-ದತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ. Int J Kannada Res 2020;6(4):22-25.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research