Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

zÉÆA©zÁ¸À d£ÁAUÀzÀªÀgÀ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §zÀÄPÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 4, Part A
zÉÆA©zÁ¸À d£ÁAUÀzÀªÀgÀ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §zÀÄPÀÄ
Author(s): qÁ.JA.PÉ. zÉêÀ¥Àà
Abstract: 
Pages: 01-04  |  211 Views  92 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ.JA.PÉ. zÉêÀ¥Àà. zÉÆA©zÁ¸À d£ÁAUÀzÀªÀgÀ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §zÀÄPÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(4):01-04.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research