Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀ¸ÁºÀvÀĵÁ» zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ°è «Ä±À£ÀjUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄð¸ÀÆa ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ C©üªÀåQÛ

2020, Vol. 6 Issue 3, Part C
ªÀ¸ÁºÀvÀĵÁ» zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ°è «Ä±À£ÀjUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄð¸ÀÆa ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ C©üªÀåQÛ
Author(s): JA.f. ¥ÀæªÉÆÃzï
Abstract: 
Pages: 170-173  |  133 Views  68 Downloads
How to cite this article:
JA.f. ¥ÀæªÉÆÃzï. ªÀ¸ÁºÀvÀĵÁ» zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ°è «Ä±À£ÀjUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄð¸ÀÆa ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ C©üªÀåQÛ. Int J Kannada Res 2020;6(3):170-173.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research